Vidhansabha Coordinators

: श्री. रमेश खंदाडे

: उमरेड विधानसभा समन्वयक

: अभ्यंकर चौक, ईतवारी, उमरेड, जि. नागपूर

: 8275288261

: किशोर मार्गनवार

: उमरेड विधानसभा सह-समन्वयक

: मु. पो. जवळी, ता. भिवापूर, जि. नागपूर

: 9270123122

: श्री. अशोकराव हटवार

: कामठी विधानसभा समन्वयक

: कोदामेंढी, ता. मौदा, जि. नागपूर

: 9421807207

: 07115 - 205070

: श्री. राजेश रंगारी

: कामठी विधानसभा सह-समन्वयक

: मु. पो. महादुला, कोराडी गेट, ता. कामठी, जि. नागपूर

: 9850323353

: श्री. धनराज आष्टनकर

: हिंगणा विधानसभा समन्वयक

: मु. पो. गुमगाव, ता. हिंगणा, जि. नागपूर

: 9881751457

: 07104 - 257431

: श्री. पुरुषोत्तम रागीट

: हिंगणा विधानसभा सह-समन्वयक

: मु. दत्तवाडी, अमरावती रोड, वाडी, जि. नागपूर

: 9373111514

: 07103 - 220571

: श्री. तेजपाल सोलंकी

: रामटेक विधानसभा समन्वयक

: मु. पटगोवरी, पो. मनसर, ता. रामटेक, जि. नागपूर

: 9422554297

: डॉ. मनोहरराव पाठक

: रामटेक विधानसभा सह-समन्वयक

: मु. पो. कन्हान, ता. पारशिवनी, जि. नागपूर

: 7507444841

: 07102 - 244196

: श्री. बापूसाहेब हळदे

: सावनेर विधानसभा समन्वयक

: मु. पो. मोहपा, ता. कळमेश्वर, जि. नागपूर

: 9049926399

: 07118 - 237209

: श्री. देविदास मदनकर

: सावनेर विधानसभा समन्वयक

: मु. पो. वाकोडी, ता. सावनेर, जि. नागपूर

: 9921999883

: 07113 - 286383

: श्री. अनिल रेवतकर

: काटोल विधानसभा समन्वयक

: मु. पो. भिष्णुर, ता. नरखेड, जि. नागपूर

: 9764936777

: श्री. राजेंद्र सरोदे

: काटोल विधानसभा सह-समन्वयक

: मु. सतनाम ले आउट, काटोल, जि. नागपूर

: 9823707202

: 07112 - 224165